//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Formy nadzoru

Formy nadzoru

Zrzeszenia pozostają pod nadzorem państwa nie tylko w momencie tworzenia, ale przez cały czas funkcjonowania. Organem nadzoru jest wojewoda dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, starosta dla pozostałych, jeśli ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast sankcje za naruszenie prawa stosuje sąd rejestrowy, który może udzielić władzom upomnienia, uchylić niezgodną ze statutem uchwałę, zawiesić w czynnościach zarząd, a nawet rozwiązać stowarzyszenie, gdy jego działalność „wykazuje rażące lub uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem”. Zakazane jest tworzenie zrzeszeń – przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz zrzeszenia. Ograniczenia uczestnictwa i tworzenia zrzeszeń dotyczą żołnierzy i junaków. Muszą być uzgodnione z szefami resortów i spraw wewnętrznych. „Żołnierz zawodowy może należeć do organizacji lub stowarzyszeń krajowych działających poza wojskiem, a także do organizacji i stowarzyszeń zagranicznych lub międzynarodowych za zezwoleniem ministra obrony narodowej”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!