//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Klasa i warstwa społeczna

Klasa i warstwa społeczna

Klasa społeczna według K. Marksa jest to zbiorowość wyróżniona według miejsca zajmowanego w strukturze stosunków ekonomicznych, przede wszystkim stosunków własności środków, produkcji i roli, jaką pełni w procesie wytwarzania dóbr materialnych niezbędnych do istnienia społeczeństwa. Według M. Webera klasę społeczną stanowi zbiorowość ludzi wyodrębniona w sferze ekonomicznej ze względu na wspólnotę interesów związanych z gospodarką, rynkiem towarów i rynkiem pracy, w sferze społecznej – ze względu na prestiż, i w sferze politycznej – ze względu na udział w sprawowaniu władzy. Warstwa społeczna to zbiorowość wyróżniona według określonego kryterium, będącego podstawą ocen społecznych i tworzenia dystansu pomiędzy ludźmi, podziałów utrwalonych w społecznej świadomości.

Leave a Reply

error: Content is protected !!