//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Konstytucyjne prawa osobiste i polityczne

Konstytucyjne prawa osobiste i polityczne

Równe prawa mają kobieta i mężczyzna we wszystkich dziedzinach życia. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi wolność działalności gospodarczej, prawną ochronę życia, humanitarne traktowanie. Każdemu zapewnia nietykalność i wolność osobistą, nienaruszalność mieszkania. Nikt nie jest zwolniony z odpowiedzialności karnej, jeśli dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kar. Każdy ma prawo dostępu do sądu, prawo do obrony, prawo do ochrony dóbr osobistych, wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii, wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania informacji i ich upowszechniania, zgromadzeń, stowarzyszeń, także organizacji pracodawców i związków zawodowych, którym przysługuje prawo do strajku. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa politycznego bez użycia przemocy. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o prawo azylu lub status uchodźcy. Każdy ma prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych. Szerszy zakres praw osobistych i politycznych przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej. Obywatele polscy ponadto mają prawo do pełnienia urzędów na jednakowych zasadach, tworzenia partii politycznych, pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Obywatele mają prawa wyborcze, prawo udziału w referendum i prawo inicjatywy ustawodawczej. Zakazane jest pozbawianie obywatelstwa obywatela polskiego i jego ekstradycja. Nie podlegają przedawnieniu zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Leave a Reply

error: Content is protected !!