//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Liczba głosów

Liczba głosów

Jak otrzymuje się liczbę rozdzielczą? Najprostszym sposobem jest podzielenie ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu przez liczbę wybieranych w nim deputowanych (posłów). Proporcjonalny system wyborczy bywa deformowany przez tzw. klauzule zaporowe i listy krajowe. Zastosowanie klauzuli zaporowej oznacza, że partia, która nie zebrała określonego prawem minimum głosów, nie jest dopuszczona do uczestnictwa w podziale miejsc mandatowych. W różnych państwach są różne klauzule zaporowe 1-12%. Polska z klauzulą zaporową 5 % w skali kraju dla partii i 8% dla koalicji wyborczych znajduje się pośrodku. Zaletą systemu proporcjonalnego jest to, iż skład polityczny parlamentu odzwierciedla mniej więcej wiernie przekonania obywateli – wyborców. Wadą systemu jest rozbicie polityczne parlamentu i mała skuteczność w podejmowaniu decyzji. Konieczne jest tworzenie koalicji, z czego zwykle korzystają małe partie. Rządy tworzone na takiej bazie są mało stabilne. Uczestnictwo w wyborach jest wyrazem dojrzałości obywatelskiej, odpowiedzialności za to, kto podejmować będzie decyzje w imieniu i na rachunek obywateli. Niektóre kraje stosują przymus wyborczy (Australia, Belgia, Dania, Holandia i Turcja). Nieuczestniczenie w wyborach oznacza określone sankcje, takie jak: nagana, pozbawienie praw wyborczych lub grzywna.

Leave a Reply

error: Content is protected !!