//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Ochrona praw człowieka

Ochrona praw człowieka

Ochronie prawnej podlegają prawa człowieka zawarte w konstytucjach i ustawach oraz w międzynarodowych umowach ratyfikowanych przez państwa wraz z dodatkowymi protokołami, które w ten sposób weszły do krajowego systemu prawnego. Państwa europej skie maj ą zapisy w konstytucj ach, że są „demokratycznymi państwami prawnymi”. Co to oznacza? Z tego unormowania między innymi wynika, że każde z nich posiada instytucje, które czuwają nad przestrzeganiem prawa. Są to: sądy konstytucyjne, sądy powszechne i administracyjne oraz instytucja ombudsmana rzecznika praw obywatelskich. Wymienione instytucje, w różnych państwach mające własne nazwy, działają autentycznie, nie są fasadą ich ustroju.

Leave a Reply

error: Content is protected !!