//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Osobowość

Osobowość

Co decyduje o zmienności zachowań ludzkich? Przyczyny mogą być wielorakie i wynikają z osobowości człowieka. Człowiek posiada „wolę twórczą” i jest panem własnego działania. Posiada zdolność do samookre- ślenia, to znaczy zdolność własnej inicjatywy, może czynić coś lub zaniechać. Zatem wolność czyni człowieka zdolnym do „stworzenia możliwości” i do przezwyciężania tzw. niemożliwości w sposób rozumny. Wolność przejawia się w woli czynienia tego, co odpowiada upodobaniom, dlatego też człowiek dokonuje wyboru przyjaciół, sytuacji i zadań. Jest zdolny do wyczekiwania i zastanawiania się nad tym, w jaki sposób przezwyciężać trudności, które stoją na przeszkodzie w realizacji planu. Wolność jest przeciwieństwem łatwych rozwiązań, ponieważ często trzeba oddać wszystko za wszystko. Pamiętać musimy, że wybór człowieka może być także uzależniony od konkretnej sytuacji, od wpływu środowiska rodzinnego, wychowawczego i społecznego.

Czym zatem jest osobowość?

Osobowość to zespół właściwości jednostki ludzkiej, które warunkują stałość, specyficzność i organizację ludzkiego zachowania się i procesów psychicznych, które wyraźnie odróżniają jednostkę od innych członków grupy, w której żyje.

Leave a Reply

error: Content is protected !!