//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Prawa człowieka i obywatela według Konstytucji

Prawa człowieka i obywatela według Konstytucji

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela unormowane zostały w nowej Konstytucji RP, która weszła w życie 17 października 1997 r., generalnie w rozdziale drugim. Świadczy to o podniesieniu rangi tej problematyki. Nigdy dotąd w polskim konstytucjonalizmie prawa człowieka obywatela nie zostały umieszczone przed unormowaniami zakresu działania władz publicznych. Ustawodawca obecnie wyżej stawia dobro, prawa człowieka i obywatela i z nich wywodzi możliwości działania różnych organów. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona niezbywalna godność człowieka. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej i wszyscy są równi wobec prawa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!