//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Prawa podstawowe

Prawa podstawowe

Często używane jest pojęcie: podstawowe prawa obywatelskie lub prawa podstawowe. Jedni uważają, że podstawowe to te prawa i obowiązki, które są najistotniejsze z punktu widzenia obywateli i państwa, inni, że prawa podstawowe to te, które są w konstytucji. Czy zatem spór jest konieczny. Prawa podstawowe to prawa osobiste. Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne często określane są jako prawa socjalne. Jest to określenie mylące i prowadzi do rozumienia ich jako prawa do świadczeń. Prawa te zaś dotyczą całokształtu społecznej kondycji człowieka i właściwsza jest nazwa prawa społeczne. Jaki charakter mają prawa człowieka? Według liberałów prawa człowieka mają indywidualnego adresata. Sobór Watykański II zaakceptował ogólną koncepcję praw człowieka – trzy ich rodzaje, ale nie uznał prymatu jednostki nad dobrem wspólnym. W ostatnich trzydziestu latach w dokumentach międzynarodowych i w wielu konstytucjach przyjęto szereg praw, które mają charakter kolektywny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!