//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Skarga indywidualna w europejskim systemie ochrony praw człowieka

Skarga indywidualna w europejskim systemie ochrony praw człowieka

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, nazywana również Europejską Konwencją Praw Człowieka, postanawia w art. 25, że ze skargą indywidualną może wystąpić każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa osób, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych w konwencji, którą to państwo ratyfikowało. Rozpatrywaniem skarg zajmuje się sąd międzynarodowy – Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał działa stale i prowadzi całą drogę prawną, począwszy od wstępnego postępowania do wydania wyroku. Przedmiotem skargi mogą być prawa i wolności zapisane w konstytucji oraz w protokołach dodatkowych nr 1, 4, 6 i 7 przyjętych przez większość państw w Europie. Polska nie ratyfikowała protokołu nr 7, zatem ten protokół w Polsce nie podlega skardze. Skarżyć można w Polsce od 1 maja 1993 r. o naruszenie prawa do życia, złamanie zakazu tortur i innego nieludzkiego traktowania lub karania, bezprawne pozbawienie wolności, nierzetelny proces sądowy, niedopuszczalną ingerencję władz w życie prywatne i rodzinne, naruszenie wolności sumienia i wyznania, tłumienie wolności słowa, ograniczenia swobody organizowania się i zgromadzeń, a także z powodu pogwałcenia prawa do poszanowania mienia, do nauki, wolnych wyborów, swobody poruszania się wyboru miejsca zamieszkania, prawa do opuszczenia kraju, w tym własnego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!