//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Sprawowanie władzy

Sprawowanie władzy

Bezpośredni udział w sprawowaniu władzy dotyczy nie tylko kwestii rozstrzygnięć politycznych, ale także gospodarczych, tzn. udziału załóg w podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji przedsiębiorstw, jak i panujących w nich stosunków. Współcześnie wyraża się on w różnych formach współzarządzania pracowniczego (zachodnioniemieckie Mitbestimmung, francuskie participation). Obydwie sfery bezpośredniego uczestnictwa w sprawowaniu władzy: polityczna i gospodarcza, powinny tworzyć nową jakość współczesnej demokracji. Pośredni sposób sprawowania władzy polega ona na przekazaniu przez obywateli swoich decyzji władczych przedstawicielom wybranym w wolnych wyborach. Wyróżnia się dwa rodzaje prawa wyborczego: czynne i bierne. Przez czynne prawo wyborcze należy rozumieć prawo do brania udziału w głosowaniu, przez bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania. Współcześnie w zasadzie w każdym kraju demokratycznym przyjęte są zasady powszechności, równości, bezpośredniości i tajności wyborów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!