//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

Statut powinien określać, w jaki sposób podejmowane są decyzje i kto reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Ustala, w jaki sposób stowarzyszenie może zaciągać zobowiązania finansowe oraz wysokość składek członkowskich. Zadaniem komitetu założycielskiego jest zebranie kompletnych dokumentów w celu wpisania stowarzyszenia do krajowego rejestru sądowego. Stowarzyszenia zwykłe nie muszą tych formalności spełniać; do ich założenia wystarczą 3 osoby, a mimo to stowarzyszeń zwykłych jest mniej niż zarejestrowanych. Do stowarzyszeń zwykłych mogą należeć małoletni poniżej 16 roku życia i pełnić funkcje we władzach, np. samorządu szkolnego lub klubu europejskiego. Do stowarzyszeń rejestrowanych należeć można od 16 roku życia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, pod warunkiem że większość zarządu stanowią osoby pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!