//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Struktura społeczna

Struktura społeczna

Społeczeństwo zbudowane jest z grup społecznych. Grupy społeczne i wzajemne powiązania między nimi tworzą strukturę społeczną. Termin „struktura społeczna” używany jest w naukach społecznych w dwu znaczeniach: statystycznym i socjologicznym.  W znaczeniu statystycznym dokonujemy podziału ludności według płci, wieku, miejsca zamieszkania. Podstawą podziału jest kryterium demograficzne. W znaczeniu socjologicznym dokonujemy podziału ludności według kryteriów społecznych, takich jak: przynależność klasowa, stanowa, wyznaniowa, etniczna, zawodowa. Jeśli strukturę społeczną możemy rozpatrywać według różnych kryteriów, to znaczy, że nie ma jednego schematu ujmowania struktury społecznej. S. Ossowski uznał za najważniejsze trzy schematy ujmowania struktury społecznej: funkcjonalny, gradacyjny i dychotomiczny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!