//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

Zasada zwierzchnictwa narodu zawarta jest we wszystkich konstytucjach państw demokratycznych. Nasza konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. również w art. 4 ust. 1 wskazuje, do kogo należy władza w państwie„władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu”. Zasada przedstawicielstwa wynika z ust. 2 art. 4 „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Z zapisów wynika, że obywatele (naród) mają do dyspozycji dwa sposoby wypełniania funkcji publicznych: bezpośredni i pośredni. Bezpośredni sposób to uczestnictwo w referendum, inicjatywie ludowej i wecie ludowym, w kreacji organów państwowych, w cyklicznym odbywaniu wyborów, w partiach politycznych i grupach nacisku, w wydawaniu opinii, pisaniu petycji, w działalności samorządowej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!