//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Uniwersalny system ochrony praw człowieka

Uniwersalny system ochrony praw człowieka

Organizacja Narodów Zjednoczonych, której członkami jest większość państw świata, w karcie i statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, stanowiącego jej integralną część, zapisała, iż głównym jej celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, tłumienie wszelkich aktów agresji, stworzenie warunków umożliwiających utrzymanie sprawiedliwości społecznej i poszanowanie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. Zgodnie z ideą bezpieczeństwa zbiorowego akt agresji jednego kraju przeciwko drugiemu jest uważany za wrogi wobec całej społeczności międzynarodowej. Konflikt wybuchający gdziekolwiek stanowi niebezpieczeństwo dla pokoju wszędzie. W ONZ-owskim systemie ochrony praw człowieka istnieje instytucja petycji – skargi indywidualnej. Ma ona charakter fakultatywny, to znaczy że nie wynikają z niej skutki prawne. Prawo petycji przewidziane jest w Protokole Opcyjnym do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Konwencji o Likwidacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej i w Konwencji o Ochronie przed Torturami i innym Okrutnym Niehumanitarnym i Poniżającym Traktowaniem i Karaniem.

Leave a Reply

error: Content is protected !!