//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Wolność w społeczeństwie

Wolność w społeczeństwie

Wolność jest najwyższą wartością, którą trudno liberałom pogodzić z równością, bowiem w jej następstwie, jak uważają, znikają odmienności mowy, obyczaju i stylu życia, znika jednostka. Społeczeństwo wolne jest społeczeństwem otwartym, społeczeństwem dialogu i odważnej krytyki. Nie dyskryminuje żadnych idei, żadnych postaw. Wspólne osiąganie celów jest fikcją, niszczy wolność, usprawiedliwia brutalną przemoc, oznacza destrukcję i regres. Gwarancję sukcesu stwarzać mają działania spontaniczne, indywidualne. Państwo powinno stać na straży reguł gry, ale nie może bezpośrednio ingerować w to, co czynią rywalizujące ze sobą jednostki. Wolność zapewniona jest tylko wówczas, gdy państwo przyjmuje stałe reguły postępowania obowiązujące wszystkich w jednakowym stopniu. W tej sytuacji człowiek nie jest uzależniony od arbitralnych decyzji władzy, których nigdy nie można przewidzieć, lecz podlega wyłączenie prawu. Podstawą jest państwo prawa. Państwo prawa to oparta na prawie forma organizacji i działania władzy publicznej określająca jej wzajemne stosunki z jednostkami jako podmiotami prawa. Swoboda podejmowania dowolnych działań przez jednostkę w społeczeństwie obywatelskim zgodna jest z zasadą, że dozwolone jest wszystko, czego nie zabrania prawo (Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, art. 5). Podstawowa dewiza to „laisser faire” – o własne szczęście ludzie zatroszczą się najlepiej sami (leseferyzm).

Leave a Reply

error: Content is protected !!