//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Zadania związków zawodowych

Zadania związków zawodowych

Wszystkie związki są równe wobec prawa. Ogólnokrajowe związki zawodowe oraz związki pracodawców mają prawo do reprezentowania swoich członków i w ich imieniu wypowiadania się w zakresie założeń projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do nich w zakresie objętym własnym zadaniem zawartym w ustawie. Mają prawo wyrażania publicznie opinii na ten temat oraz występowania z wnioskami o zmianę ustawy w zakresie własnych spraw. Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 pracowników, którzy uchwalają statut i wybierają komitet założycielski liczący od 3 do 7 osób. Związek zawodowy podlega re- jestracji w Okręgowym Sądzie w Warszawie. Odmowa rejestracji związku przez sąd podlega zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!