//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Zamierzenia państwa w obrębie polityki społecznej

Zamierzenia państwa w obrębie polityki społecznej

Zamierzenia państwa w zakresie polityki społecznej: prowadzenie polityki zmierzającej do pełnego produktywnego zatrudnienia, zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, popieranie rozwoju kultury fizycznej, zapewnienie obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, uwzględnianie w swej polityce dobra rodziny, prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, ochrona konsumentów, użytkowników i najemców. Każdy człowiek ma obowiązek przestrzegania prawa, nauki do 18 lat, ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, płacenia podatków, dbania stan środowiska naturalnego i ponoszenia odpowiedzialności prawnej za jego pogorszenie. Każdy obywatel ponadto jest zobowiązany do lojalności wobec państwa i dbałości o dobro wspólne oraz do obrony ojczyzny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!