//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Zróżnicowanie społeczne

Zróżnicowanie społeczne

Jakie są rozmiary zróżnicowania społecznego? Czy są one wynikiem nieprzestrzegania zasady równości i sprawiedliwości społecznej? Pojęcie „sprawiedliwość społeczna” po raz pierwszy użyte zostało w XIX wieku, mimo że dzieje ludzkie od dawna były widownią wyzysku i krzywd, ucisku i poniżania godności ludzkiej. Świadczą o tym bunty niewolników, wojny chłopskie, rewolucje. Rozwój ruchu robotniczego, a właściwie teoria walki klas zwróciły uwagę opinii, również Kościoła katolickiego na kwestię sprawiedliwości.Problem sprawiedliwości społecznej jest wciąż aktualny, bowiem współcześnie istnieje i pogłębia się zróżnicowanie stopy życiowej, również w naszym kraju wiele ludzi cierpi niedostatek. Współczesny świat daleki jest od zasad ewangelicznych i praktyki pierwszych chrześcijan, dzielenia się z innymi chlebem i wszystkimi dobrami, zgodnie z zasadą miłości.

Leave a Reply

error: Content is protected !!